Co to jest Fundusz Pieniężny Unikorona? Notowania

0
3780
budżet domowy

Subfundusz UniKorona Pieniężny to fundusz pieniężny zarządzany przez Union Investment TFI S.A., który należy do grupy Union Asset Management Holding AG. Subfundusz ten utworzono 12 września 1996 roku.

W tym wypadku wycena jednostki odbywa się w złotych polskich. UniKorona Pieniężny utworzono w ramach UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami. Utworzono go na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej stałemu nadzorowi.

Dla kogo przeznaczony jest subfundusz UniKorona?

Fundusz Pieniężny UniKorona przeznaczony jest dla inwestorów, którzy w planach mają zainwestowanie wypracowanych przez siebie nadwyżek finansowych na krótkoterminowe papiery dłużne oraz inne instrumenty należące do polskiego rynku pieniężnego. Jednocześnie jest to oferta dla osób chcących zdywersyfikować oraz uelastycznić swój portfel gotówkowy. To inwestycja o wysokiej płynności, charakteryzująca się profesjonalnym zarządzaniem. Jej notowania są bardzo zadowalające.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu UniKorona jest ochrona realnej wartości aktywów. Jego działanie opiera się na dokonywaniu inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego. Należą do nich bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe, a także dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok, które charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Jednocześnie udział pozostałych kategorii lokat musi być w tym przypadku niższy niż 30% wartości aktywów. Wybieranie lokat następuje przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny oraz prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej.

Profil ryzyka i zysku

Subfundusz UniKorona ma zdefiniowany profil ryzyka i zysku 2/7, czyli plasuje się w niższym pułapie ryzyka i potencjalnie niższym zysku. Ten wskaźnik jest w tym przypadku zależny od inwestowania funduszu przede wszystkim w zakresie instrumentów rynku pieniężnego. Historyczna zmienność cen jednostek subfunduszu jest więc w tym przypadku niska.

Dodatkowe ryzyka, które mogą dotyczyć inwestorów UniKorony to przede wszystkim ryzyko kredytowe związane z kondycją finansową emitentów dłużnych papierów wartościowych, które weszły w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu. Inne to ryzyko płynności powiązane z niemożliwością efektywnego przeprowadzenia transakcji; ryzyko kontrahenta powiązane z zawieraniem transakcji poza rynkiem regulowanym i niewywiązanie się kontrahenta z umowy; ryzyko operacyjne pojawiające się w związku z bezpośrednią lub pośrednią stratą związaną z niewłaściwymi procesami wewnętrznych systemów kontrolnych. Dodatkowe ryzyko to również ryzyko technik finansowych, w tym kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych mających wpływ na profil ryzyka subfunduszu.

Jakie opłaty

Pobieranie opłat jednorazowych odbywa się przed lub po dokonaniu inwestycji. Płatność za nabycie jednostek uczestnictwa wynosi 5%. Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa również wynosi 5%. Jednocześnie stanowi to maksymalną kwotę, jaka może zostać pobrana ze środków inwestora przed zainwestowaniem lub wypłaceniem zysków z inwestycji.

Poza tym pobierane są opłaty z funduszu przez cały rok: opłaty bieżące 1,09%. Dodatkowe opłaty pobierane są z funduszu w określonych warunkach: opłata za wyniki wynosi 5% w sytuacji, kiedy otrzymana stopa zwrotu subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa, niż wynosi stopa zwrotu z kapitału ulokowanego na okres rozliczeniowy po stawce WIBID 3M z końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego. Obowiązuje wówczas kwartalny system rozliczeniowy.

W roku 2017 fundusz pieniężny UniKorona osiągnął roczną stopę zwrotu na poziomie 4,3% przy stopie odniesienia 1,5%. Historyczne wyniki UniKorona Pieniężnego pokazują, że korzystanie z tego subfunduszu przez cały czas oferuje swoim klientom stabilny zysk.

CZYTAJ KONIECZNIE Rodzaje funduszy inwestycyjnych