Dywersyfikacja inwestycji. Jak do tego podejść?

0
2105
dywersyfikacja

Dywersyfikacja inwestycji może wydawać się nieco skomplikowane. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że polega na „niewkładaniu wszystkich jaj do jednego koszyka”, czyli nieinwestowaniu wszystkich środków w jeden rodzaj aktywów. Celem takiego działania jest ograniczenie ryzyka poniesienia straty.

Wielu inwestorów dywersyfikacji środków dokonuje instynktownie. Wybierając rodzaj aktywów do portfela inwestycyjnego, dopasowują je do swoich możliwości finansowych oraz skłonności do ponoszonego ryzyka.

Co to jest dywersyfikacja inwestycji?

Dywersyfikacja inwestycji polega na podziale portfela inwestycyjnego na różne części. Upraszczając służy po to, aby inwestor nie ulokował wszystkich inwestowanych środków w jeden rodzaj aktywów (np. akcje giełdowe czy złoto), a w kilka różnych (np. obligacje, akcje, surowce czy nieruchomości). Celem takiego działania jest ograniczenie ryzyka poniesienia straty.

Teorię dywersyfikacji stworzył Harry Markowitz. Według jego założeń inwestor powinien poszukiwać takich rodzajów inwestycji i portfeli inwestycyjnych, które dadzą najwyższe stopy zwrotu przy określonym ryzyku, bądź portfeli o najmniejszym ryzyku przy określonej stopie zwrotu.

Co to jest ryzyko inwestycyjne?

Każda inwestycja związana jest z ryzykiem. Jednak nie należy go rozumieć jedynie negatywnie jako możliwość poniesienia straty. W inwestowaniu pod tym pojęciem kryje się również zmienność w czasie, a także amplituda wahań wartości określonego instrumentu finansowego lub portfela inwestycyjnego.

Czy warto inwestować w obligacje skarbowe? Gdzie je można kupić?

Poziom ryzyka jest uzależniony od rodzaju aktywów, w które inwestujemy swoje pieniądze. Możliwość poniesienia straty jest znacznie mniejsza np. na lokacie bankowej niż w razie samodzielnego kupowania akcji na giełdzie. Jednak stopa zwrotu z inwestycji może być zdecydowanie wyższa w drugim przypadku, co jest nazywane premią za ryzyko.

Dywersyfikacja inwestycji – jak to zrobić?

Istnieją trzy podstawowe metody dywersyfikacji portfela, które dzieli się ze względu na:

  • cel i horyzont inwestycyjny,
  • rodzaj rynków inwestycyjnych (można inwestować środki w Polsce lub za granicą),
  • rodzaj aktywów.

Cel i horyzont inwestycyjny są wzajemnie ze sobą powiązane. Oba elementy określają, czy inwestycja ma charakter krótko-, średnio- lub długoterminowy. Aby jak najkorzystniej dywersyfikować portfel, inwestor powinien korzystać ze wszystkich trzech typów rozwiązań. Najpierw warto określić cele inwestycji, a następnie rozłożyć je w czasie. Dzięki temu ograniczamy ryzyko poniesienia strat.

>>>W co inwestować w 2019 roku? Mieszkania, złoto<<<

Dywersyfikując portfel warto również zastanowić się, na jakich rynkach zamierzamy inwestować. Początkujący inwestorzy powinni raczej lokować środki w Polsce. Bardziej doświadczeni gracze mogą spróbować sił za granicą. Jednak takie rozwiązanie może być obarczone wyższym ryzykiem ze względu na ryzyko walutowe, a na rynkach wschodzących także niestabilną sytuację polityczną bądź gospodarczą.

Jak dywersyfikować aktywa w portfelu inwestycyjnym?

Do najpopularniejszych aktywów inwestycyjnych zaliczamy:

  • instrumenty udziałowe (np. akcje giełdowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne),
  • instrumenty dłużne (np. obligacje lub bony skarbowe),
  • surowce (np. sztabki złota lub srebra), bądź instrumenty pochodne odwzorowujące ich cenę rynkową,
  • inwestycje alternatywne (np. wino, whisky, działa sztuki),
  • nieruchomości (np. działki budowlane, apartamenty, domy).

Rodzaje aktywów w naszym portfelu należy dopasować do możliwości finansowych i skłonności do ryzyka. Ostrożni inwestorzy mogą kupować np. obligacje skarbowe emitowane przez polski rząd, a w perspektywie długoterminowej złoto. Natomiast osoby preferujące bardziej ryzykowne inwestycje mogą inwestować np. w zakup akcji i innych instrumentów giełdowych. Natomiast dla zamożnych interesującą inwestycją mogą być luksusowe nieruchomości czy dzieła sztuki. Niezależnie do której z tych grup się zaliczamy, powinniśmy pamiętać o dywersyfikacji kapitału w celu minimalizacji ryzyka jego utraty.

POLECAMY NASZ PRADNIK: Nie tylko zakup pod wynajem. Jak inwestuje się w nieruchomości?