Jak dziedziczy się majątek po kimś? Na co zwrócić uwagę przy dziedziczeniu majątku?

0
1256
dziedziczenie

Majątek po osobie zmarłej otrzymuje się na zasadzie dziedziczenia. Najwięcej zależy od tego, czy osoba zmarła pozostawiła testament oraz od bliskości pokrewieństwa. Jak dziedziczy się majątek po kimś? Na co zwrócić uwagę przy dziedziczeniu majątku?

Pierwsza linia dziedziczenia

Pierwsza linia dziedziczenia to dzieci oraz małżonek. To właśnie oni otrzymują spadek w pierwszej kolejności. Zazwyczaj dzieci oraz mąż lub żona otrzymują majątek w równych częściach, czyli po połowie. Małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ należnego spadku. To ważne w przypadku, kiedy osoba zmarła miała więcej niż jedno dziecko. Jeżeli dzieci jest czworo, żona lub mąż otrzymają ¼ majątku, natomiast reszta jest po równo dzielona między dzieci.

Bardziej skomplikowana sytuacja następuje wówczas, kiedy zmarły miał dziecko, które zmarło przed nim. Wówczas do otrzymania spadku są powoływane dzieci zmarłego dziecka (zstępni, również wnuki).

Po zmarłym dziedziczą nie tylko dzieci poczęte w trakcie w trwania małżeństwa, ale także pozamałżeńskie oraz przysposobione. W przypadku kiedy rodzic umrze przed narodzinami dziecka, jest ono powołane do dziedziczenia tylko wówczas kiedy urodzi się żywe. Dziecko zmarłe przed porodem jest traktowane jako nigdy niepowołane do dziedziczenia po rodzicu.

Małżeństwa rozwiedzione nie dziedziczą po sobie. Znaczenie ma tylko pozostawanie w związku małżeńskim w dniu rozwodu. W przypadku kiedy para jest w trakcie rozwodu albo separacji, która toczy się z winy drugiego małżonka i wina ta zostanie udowodniona, pozostali spadkobiercy mogą wnioskować o wykluczenie takiego małżonka z dziedziczenia.

Osoba niemająca dzieci – dziedziczenie

W przypadku kiedy zmarła osoba nie miała dzieci, wówczas podział spadku wygląda inaczej. Połowę masy spadkowej dziedziczy małżonek, każde z rodziców zmarłego po ¼ pozostałej wartości.

Jeżeli jedno z rodziców także nie żyje, wówczas przypadająca mu część jest dzielona pomiędzy żyjącego rodzica i rodzeństwo zmarłego. Rodzeństwo także dziedziczy pozostałą część spadku w równych częściach. W przypadku, kiedy rodzeństwo nie żyje, kolejnymi spadkobiercami są ich zstępni.

Brak spadkobierców

W przypadku, kiedy osoba zmarła nie posiadała spadkobierców oraz nie zostawiła testamentu albo wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku, majątek przez nią pozostawiony przechodzi na własność gminy właściwej z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania. W przypadku trudności z ustaleniem tego miejsca, a także na przykład w sytuacji przebywaniem zmarłego za granicą, wówczas przejmuje go Skarb Państwa.

Niektóre postępowania spadkowe mogą być bardzo skomplikowane, zwłaszcza jeżeli osoba zmarła nie miała dzieci i majątek przechodzi na rodzeństwo i ewentualnie ich zstępnych. Wówczas pozostawiona wartość majątku jest bardzo rozdrobniona.

Jeszcze trudniejsza jest sytuacja, kiedy uprawnieni do dziedziczenia zrzekną się spadku, ponieważ na przykład wiedzą o długach osoby zmarłej. Wówczas trwają poszukiwania dalszych krewnych, którzy zgodzą się na przyjęcie spadku. Dotyczy to również osób małoletnich, w przypadku których zgodę na odrzucenie spadku wydać musi sąd rodzinny.

Pamiętać także trzeba, że od odziedziczonego spadku należy opłacić stosowny podatek, który różni się w zależności od tego, jaka jest wartość spadku, a także, do której grupy pokrewieństwa zaliczała się osoba zmarła.

Dziedziczenie długów

Bardzo wiele osób boi się, że nieświadomie odziedziczą długi po osobie zmarłej. Zmieniono prawo i pod tym względem jest się o wiele bardziej bezpiecznym. Na spadek składają się aktywa i pasywa. Aktywa to nieruchomości, pojazd, sprzęt elektroniczny, gotówka, natomiast pasywa to długi.

Nie można odziedziczyć samych aktywów, a zrezygnować z pasywów. Obecnie dziedziczy się jednak majątek do wysokości zadłużenia. Oznacza to, że w przypadku wysokiego zadłużenia w najgorszym przypadku nie otrzyma się nic, ponieważ aktywa zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności.

Spadkobierca ma zawsze dwa wyjścia. Może spadek przyjąć albo odrzucić. Natomiast przyjąć go można na dwa sposoby – przyjęcie proste (w całości) lub z dobrodziejstwem inwentarza (do wysokości długów).

Czytaj też

Ile będzie kosztowało przekształcenie użytkowania wieczystego we własność? Opłaty!