Umowa sprzedaży. Co to jest?

0
750
umowa nieruchomości

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży nazywana jest czasami umową kupna-sprzedaży. Dotyczy ona wszelkich transakcji, kiedy to sprzedawca przenosi prawo własności na kupującego i zobowiązuje się do wydania mu danej rzeczy, natomiast kupujący na rzecz sprzedawcy ma obowiązek wnieść określoną opłatę.

Umowa sprzedaży nie musi być wcale zapisywana w jakiejś określonej formie. Zazwyczaj wystarczające jest dopełnienie jej formy pisemnej. Zwykle także zawiera się ją wyłącznie w przypadku chęci zakupu droższych przedmiotów i na co dzień jej się nie stosuje (ewentualnie formę ustną).

Skład umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży nie  musi mieć jednej podstawowej formy. Zazwyczaj jest w jej zakresie dość duża dowolność. Ważne jest jednak, aby zgadzały się niektóre jej elementy. Najważniejsze to:

  • Zapisanie daty i miejsca jej spisania;
  • Strony umowy, nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi. Warto jest podać tam jak najbardziej szczegółowe informacje na temat każdej ze stron. Powinno być miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a także numeru dowodu osobistego i numeru PESEL. Jeżeli stroną jest przedsiębiorca, dodatkowe dane to nazwa firmy, jej adres, numer NIP i dane osoby, która ma być reprezentantem przedsiębiorstwa;
  • Przedmiot sprzedaży. Powinien on być konkretnie określony, wraz ze wszystkimi jego cechami. Tylko dzięki temu możliwa będzie jego odpowiednia identyfikacja. Powinna być podana marka, model, kolor, elementy dodatkowe etc. w zależności od rodzaju przedmiotu;
  • Bardzo istotna jest ustalona cena podana w jednostkach pieniężnych. Jeżeli w umowie sprzedaży nie jest ona zapisana, oznacza to, że dany przedmiot jest przekazywany na podstawie bezpłatnej darowizny. Możliwa jest także wymiana, ale ona również powinna być zapisana w umowie sprzedaży. Należy również dodać informacje, w jakiej formie odbyć się ma płatność, czy będzie gotówkowa, czy bezgotówkowa;
  • Umowa sprzedaży powinna się kończyć podpisami obu stron.

Niekonieczne elementy na umowie sprzedaży

Umowa sprzedaży może być również uzupełniona o elementy dodatkowe. Nie są one koniecznie, a zależą wyłącznie od szczegółowych cech sprzedawanego produktu oraz od sposobu przeprowadzenia danej transakcji. Wśród nich wymienić można takie elementy jak zaliczka lub zadatek, jeżeli mają być one wniesione. Jeżeli kupujący ma samodzielnie odebrać rzecz, ważne jest również, aby dodać informacje na temat miejsca przekazania danego przedmiotu, na przykład adres. Łączy się z tym również termin odbioru. Innym elementem jest również sposób dostawy, jeżeli przedmiot nie zostanie odebrany osobiście. Sprzedający ma prawo także do udzielenia dodatkowych gwarancji.

Prawo do rękojmi

Warto pamiętać, że strona kupująca na mocy przepisów Kodeksu cywilnego ma zagwarantowane prawo do reklamacji produktu na mocy rękojmi. Obowiązuje ona także w przypadku kupna nowych przedmiotów. Oznacza ona, że sprzedający odpowiada za oferowany przez siebie produkt.

Jeżeli w umowie nie ma innego zapisu, przyjmuje się, że rękojmia obowiązuje przez okres dwóch lat od chwili zakupu. Można ten okres skrócić do jednego roku, jeżeli dwie strony umowy wyrażą na to zgodę. Rękojmia obowiązuje, jeżeli wady zostały ujawnione przed upływem dwóch lat od momentu zakupu rzeczy.

Kupujący nie ma prawa do skorzystania z rękojmi, jeżeli sprzedający przed transakcją rzetelnie poinformował go o wszelkich wadach przedmiotu. Nie obowiązuje ona również, jeżeli wada wynika po prostu z normalnego zużywania się przedmiotu. Kupujący ma obowiązek udowodnienia, że wada ta istniała już w chwili zawierania transakcji.

Na mocy rękojmi kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, a także do obniżenia ceny, naprawy danego przedmiotu, a także wymiany wadliwej rzeczy na taką, która jest pozbawiona wad. Zgoda na naprawę wymaga, aby została ona wykonana bez zbędnej zwłoki.